V etru
Zimzelenčki
Domov

Kmalu podpora za odpravljanje zaraščanja kmetijskih zemljišč

17 januarja 2017 Aktualno Novice


Vlada je izdala uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Izvajanje ukrepa bo omogočilo hitrejšo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora bo namenjena povračilu stroškov, nastalih pri čiščenju zaraščenih površin.

Po trenutnih podatkih Zavoda za gozdove se je v zadnjih desetih letih v Pomurju zaraslo 1061 hektarjev zemljišč, v glavnem so bila to kmetijska zemljišča. Ta zemljišča so opredeljena kot zaraščena, ne spadajo pa še pod gozd, pojasnjujejo na Zavodu.

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uvrstilo med prednostne programske usmeritve v resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 Zagotovimo.si hrano za jutri. Kot opozarjajo na ministrstvu, je treba zaustaviti nenehno zmanjševanje obsega kmetijskih zemljišč kot nenadomestljivega vira za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva v državi.

Do podpore so upravičena vsa tista kmetijska zemljišča v zaraščanju, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Odpravljanje zaraščanja bodo izvajali z agromelioracijskimi deli, kot so krčenje grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Finančna pomoč, do nje bodo upravičena samo zemljišča, na katerih bodo dejansko opravljena omenjena dela, se bo izplačala kot enkratni pavšalni znesek 3000 evrov na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.

Predsednik sveta območne enote kmetijsko gozdarske zbornice Murska Sobota in podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Franc Küčan uredbo pozdravlja, vendar svari pred morebitnimi špekulanti, ki bi želeli na ta račun zaslužiti, ohranjanje kmetijstva pa jim sploh ni v interesu.  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan pravi, da naj bi bilo interesa za odpravo zaraščanja na okoli 11.000 hektarjih, bodo pa porabo podeljene podpore nadzirali. Načrtovano je, da bo moral vsak, ki bo prejel podporo za opravljanje zaraščanja na tistem zemljišču še 10 let kmetovati.  Na podlagi uredbe bo predvidoma enkrat letno objavljen javni razpis. Za letos ministrstvo predvideva prvi razpis v višini 300.000 evrov.