Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Občinski svet v Lendavi: o Statutu, proračunu in ukinitvi enkratne denarne pomoči

Občinski svet v Lendavi: o Statutu, proračunu in ukinitvi enkratne denarne pomoči

23 februarja 2017 Aktualno Novice


Lendavski občinski svet je na včerajšnji seji največ pozornosti namenil predlogu sprememb Statuta občine in v drugi obravnavi predlogu proračuna občine za leto 2017. Sprejeli so tudi sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči. 

Doslej veljavni Statut občine je lendavski občinski vet sprejel leta 1999, pozneje so ga večkrat spreminjali in dopolnjevali, zdaj pa so se v vodstvu občine odločili, da obravnavajo in sprejmejo novo besedilo, pripravljeno v skladu z obstoječo organizacijo občine in veljavno zakonodajo. V novem predlogu Statuta so konkretneje opredeljeni vloga Krajevnih skupnosti,  odgovornost njihovega vodstva in definiranje zbora občanov. Dosedanja Krajevna skupnost Lendava naj bi se po predlogu preoblikovala v Mestno skupnost; Statut bo omogočal tudi oblikovanje razvojnih območij, določene spremembe so vnesene tudi pri zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti. Kljub prvotnemu namenu zmanjšati število članov občinskega sveta z 19 na 15 , se za to niso odločili. V razpravi so svetniki izpostavili predvsem vprašanja oblikovanja razvojnih območij, možnost oblikovanja Krajevnih skupnosti in neodzivnost nekaterih članov občinskih odborov – menili so, da bi moral Statut določati tudi morebitno zamenjavo tistih članov odborov, ki se je sej ne bi udeleževali.  Predlog Statuta občine Lendava je sedaj v 30 dnevni javni obravnavi, ko bodo lahko svoje pripombe in predloge dali vsi občani, nato pa bo o dokumentu dokončno odločil občinski svet.

Kar zadeva občinski proračun, so se od prve do včerajšnje druge obravnave načrtovani prihodki povišali za dobrih 840.000 evrov na dobrih 10,7 milijona, odhodki pa so višji za dobra 2 milijona in znašajo dobrih 13 milijonov evrov. Spremenile so se tudi višine nekaterih postavk: dodatnih 430.000 evrov namenjajo za ravnanje z meteornimi vodami in plazišči, za 193.000 evrov so povečali sredstva, namenjena investicijam in obnovam objektov v lasti občine in Krajevnih skupnosti, za 99.000 pa sofinanciranje investicij za protipožarno varnost zaradi načrtovane ureditve centra za zaščito in reševanje. V predlogu proračuna so dodane nekatere nove postavke; med drugim zagotavljajo dobrih 295.000 evrov za projekt Kolesarjenja ob Železni zavesi, 200.000 za oživitev starega mestnega jedra Lendave, 150.000 za trajnostni razvoj prometne infrastrukture. 195.000 evrov je namenjenih Zdravstvenemu domu Lendava – 100.000 za gradnjo dvigala, 70.000 za nakup nujnega reševalnega vozila, 25.000 pa za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu. 50.000 evrov je namenjenih še legalizaciji in modernizaciji romskega naselja v Dolgi vasi.

Občinski svet v Lendavi je sprejel tudi sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči. Po tem odloku je imela občina od leta 2013 možnosti dodeljevati enkratno denarno pomoč tistim občanom, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče oziroma zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi stečaja delodajalca znašli v težki materialni situaciji oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju. Višina pomoči je znašala glede na število članov gospodinjstva od 300 do 1000 evrov, glede na višino škode pa do 1000 do 5000 evrov. Ker pa se pomoč ob naravnih nesrečah in podobnih pojavih izvaja prek Rdečega križa, občina pa tudi nima vpogleda v register socialnih prejemkov, je Odlok po mnenju občinske uprave brezpredmeten in naj preneha veljati. Ta predlog je občinski svet tudi potrdil.