Domov

Marca skupščina delničarjev Pomurskih mlekarn

13 februarja 2017 Aktualno Novice


Direktor družbe Pomurske mlekarne Robert Serec je za 20. marec sklical skupščino delničarjev. Ta bo ob 10.00 v poslovni stavbi na sedežu družbe Pomurske mlekarne v Murski Soboti. 

Na skupščini naj bi delničarji Pomurskih mlekarn v skladu s predlaganim dnevnim redom sprejeli Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja, se seznanili z informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Spremenili naj bi tudi Statut družbe, po katerem bi se spremenilo število članov nadzornega sveta iz 5 na 3. Statut naj bi tudi določal, da dva člana nadzornega sveta izvoli skupščina za dobo štirih let in sta lahko ponovno izvoljena. Enega člana nadzornega sveta pa izvolijo delavci v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. V nadaljevanju naj bi potem skupščina delničarjev odpoklicala sedanje člane nadzornega sveta  Gabrijelo Drvarič, Draga Zupaniča, Franca Gibičarja, Dejana Roba in Aleksandra Smodiša ter imenovala nova člana nadzornega sveta Roberta Černeta in Dušana Grlico. Delničarji Pomurskih mlekarn naj bi na marčevski skupščini za revizorja računovodskih izkazov družbe Pomurske mlekarne za leto 2016 imenovali revizijsko družbo Auditor s Ptuja.