V etru
Nedeljska kuhinja (ponovitev)
Domov

Največji delež območij Natura 2000 prav v Sloveniji

24 februarja 2017 Aktualno Novice


Evropska komisija je predstavila pregled izvajanja okoljske politike v Evropski uniji. Sveženj vsebuje 28 poročil za posamezne države, v katerih so orisane nacionalne strategije, priložnosti in pomanjkljivosti. Komisija ocenjuje, da med tremi glavnimi izzivi v zvezi z izvajanjem okoljske politike in prava Evropske unije v Sloveniji tudi ohranitev obsežnega omrežja Natura 2000 v Sloveniji z vključevanjem gospodarskih in naravnih vidikov v sistem načrtovanja in okoljske presoje. Kot še kaže poročilo, je največji delež kopnega v Evropski uniji pod Naturo 2000 prav v Sloveniji. 

 
Evropska komisija v poročilu med drugim opozarja na pomanjkljivo izvajanje Nature 2000 na terenu ter izvrševanje kazni in inšpekcijskih pregledov. Ovire za doseganje ciljev direktiv pa so predvsem pomanjkanje ozaveščenosti med nekaterimi skupinami deležnikov in sektorji o zahtevah zakonodaje Evropske unije o naravi in koristih omrežja Natura 2000 ter pomanjkanje volje za podporo učinkovitemu vključevanju v druge politike. Komisija je Sloveniji predlagala nekaj ukrepov, med drugim končanje postopka določanja območij Natura 2000 za morsko okolje in uvedbo potrebnih ohranitvenih ukrepov, ki ustrezajo ciljem ohranjanja območij, ob zagotovitvi ustreznih virov za njihovo izvajanje za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatov. Slovenija naj tudi celovito izvaja ohranitvene ukrepe na vseh območjih Natura 2000, poseben poudarek pa naj bo dan prilagajanju kmetijskih praks na območjih, kjer te prakse povzročajo slabšanje stanja ohranjenosti habitatov in/ali vrst. Glede financiranja iz skladov Evropske unije navajajo, da je prispevek Programa razvoja podeželja k okoljskim ciljem omejen. Čeprav ima Slovenija enega največjih deležev površine, vključene v omrežje Natura 2000 ukrep nadomestil v okviru omrežja ni predviden. Štiri sheme na področju kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov pa neposredno prispevajo k izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020, še kaže poročilo Evropske komisije.