V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Sredi Gornje Radgone bo krožišče

24 marca 2017 Aktualno Novice


Gornjeradgonski občinski svet je na včerajšnji seji odločal o rekonstrukciji edinega semaforiziranega križišča v središču mesta Gornja Radgona. Svetniki so odločali o dveh možnostih, ali ostane semaforizirano križišče ali se uredi krožišče. Enotno so se odločili za krožišče. 

Direkcija za ceste je že leta 2011 naročila izdelavo izvedbenih načrtov za rekonstrukcijo križišča, sama izvedba pa je predvidena kot 3. faza obnove Panonske ulice v sklopu obnove celotne državne ceste od mosta čez Muro do glavnega križišča na Partizanski cesti. Študija optimalne ureditve križišča, ki jo je leta 2011 izdelal Center za gradnjo prometnic s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo iz Maribora je pokazala, da je najboljša rešitev krožišče. Rekonstrukcijo križišča bo Direkcija uvrstila v načrte razvojnih programov v prihodnjih letih pod pogojem, da občina Gornja Radgona nedvoumno opredeli, kakšno arhitekturno, urbano in tudi prometno ureditev centra mesta Gornja Radgona želi imeti v prihodnje. Od te odločitve pa je odvisno, ali bo Direkcija uporabila že izdelane izvedbene načrte za preureditev križišča v krožišče ali bo pričela postopke za preprojektiranje v smislu obnove in ohranitve obstoječega križišča s semaforji.

Ker pa je od izdelave študije in priprave projektne dokumentacije preteklo že 6 let in ker gre za ključno križišče v mestu Gornja Radgona, je občina pridobila dve dodatni strokovni mnenji, in sicer Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane in arhitekturnega Ateljeja Ostan Pavlin iz Ljubljane. Obe strokovno mnenji obravnavata izvedbo križišča tako z vidika prometne varnosti in pretočnosti prometa kot tudi z vidika arhitekturnega oblikovanja in umestitve v osrednji prostor mesta. Glede na trenutno stanje prometa in prometne varnosti, pa tudi zaradi predvidene prihodnje ureditve središča mesta Gornja Radgona obe strokovni mnenji trdita, da je najbolj optimalna izvedba križišča s semaforji.

Direkcija za ceste je župana Stanislava Rojka tik pred včerajšnjo sejo obvestila, da bi gradnja krožišča stala 500.000 evrov, občina pa bi morala za naložbo v proračunu zagotoviti od 40 do 50 odstotkov vrednosti projekta. Rekonstrukcija križišča tako, da ostane semaforizirano, pa bi stala 30.000 evrov. Kljub temu so bili člani občinskega sveta enotni in se v razpravi nagibali h krožišču in vsi naštevale njegove prednosti. Za gradnjo krožišča je bila enotna tudi politična koordinacija svetniških skupin. Zato so potrdili, da se semaforizirano križišče v središču Gornje Radgone preuredi v krožišče.

Občinski svet v Gornji Radgoni je potrdil tudi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Gre za enoten Elaborat vseh osmih občin vodovodnega Sistema C. Z Elaboratom se uvajata enotni ceni omrežnine in vodarine v vseh občinah, in sicer bo nova cena vodarine, veljati bo začela s 1. aprilom, 0,79 evra za kubični meter pitne vode ( v občini Gornja Radgona je bila doslej cena 0.83 evra za kubični meter vode), omrežnine pa 8,24 evra mesečno (v občini Gornja Radgona je bila doslej 5,07 evra). Občinski svet je potrdil tudi 21 odstotno subvencijo omrežnine.

Svetniki so v drugi obravnavi potrdil tudi letošnji občinski proračun. Z njim načrtujejo dobrih 7,7 milijona evrov prihodkov, za odhodke pa namenjajo dobrih 7,3 milijona evrov. Je pa z drugo obravnavo v proračun dodanih nekaj novih postavk. Najvišja nova postavlja je Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja. Znaša dobrih 108.000 evrov. 15.000 evrov se na novo namenja za nagrade šolajočim, prav tako 15.000 je namenjen tudi za sanacijo Cecinijeve stavbe. Gre za tako imenovano graščino Rotenturm, katere ostrešje je novembra lani močno poškodovalo podrto drevo. Objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, občina kot njegova lastnica, pa ga mora do 30. aprila sanirati. 10.000 evrov je v proračunu občine Gornja Radgona namenjenih še za pisanje kronike občine, 4000 evrov pa za izdajo občinskega glasila. Tega naj bi izdajali 4-krat letno, vsa gospodinjstva v občini pa bi ga prejela brezplačno. Nova je tudi postavka pokroviteljstvo župana v višini 3000 evrov, sredstva pa se bodo dodelila kot donacije neprofitnim organizacijam ali fizičnim osebam za lažjo izvedbo posameznih večjih prireditev ali programov. Občina Gornja Radgona se namerava vključiti tudi v mrežo postajališč za avtodome, za kar v proračunu namenja 1500 evrov. 1000 evrov pa je namenjenih še Mladinskemu društvu Vitez Negova, ki namerava dokončno urediti prostore za svoje delovanje, in sicer v zgornji pomožni mansardi gasilskega doma pri Negovi.