Domov

V Radencih nastaja Celostna prometna strategija

29 januarja 2017 Aktualno Novice


Župan Občine Radenci Janez Rihtarič je sklical dva zbora občanov. Na njih bodo zbranim predstavili predlog Celostne prometne strategije občine Radenci, ki je v nastajanju. Občina namreč želi pridobiti dodatne predloge, pobude in pripombe na predlog. Zbor občanov za Krajevno skupnost Radenci bo jutri ob 17.00 na Osnovni šoli Kajetana Koviča v Radencih, za Krajevno skupnost Kapela pa v torek ob 17.00 na Osnovni šoli Kapela.

Kot pojasnjujejo na občini Radenci, je Celostna prometna strategija strateški dokument, s katerim občina sprejema načrt ukrepov na področju prometa. S tem želi zagotoviti višjo kakovost bivanja. Središče načrtovanja prometa so ljudje, ki težijo k prometni varnosti, čistemu in prijaznemu bivalnemu okolju ter uspešnemu gospodarskemu razvoju.

Strategijo pripravlja Razvojni center Inženiringi Celje, ki je doslej med drugim opravil že anketni vprašalnik s 15. vprašanji, ki so se navezovala na različne oblike prometa v občini. Anketiranci so v vprašalniku lahko izrazili tudi svoja opažanja glede celotnega prometa. Med pomanjkljivostmi so med drugim izpostavili pomanjkanje, gradnjo in urejanje nekaj pločnikov v občini, pomanjkanje kolesarskih stez v Radencih, nespuščene robnike, pomanjkanje cestne razsvetljave v Paričjaku, gradnjo hitrostnih ovir pri šoli in vrtcu, slabo avtobusno dostopnost, neurejeno Prosojno cesto v Radencih, preobremenjeno cesto Grabonoš – Radenci, pomanjkanje talnih označb, udarne jame v spodnjem delu Paričjaka, pomanjkanje parkirnih označb, pomanjkanje peš cone v centru Radenec in nevarne poti do Osnovne šole Kapela.

Med pozitivnimi opažanji so med drugim izpostavili semafor pri osnovni šoli v Radencih, dobro urejene pešpoti, krožni promet, dobro urejeno avtobusno postajo in zadostno število parkirišč pri trgovinah, dobro urejen avtobusni prevoz v šolo na Kapeli, neplačljiva parkirišča in dobro organizirano zimsko službo.

Pripravljavec celostne prometne strategije je opravil tudi terenski ogled po občini. Na njem so opazili nekaj težav, pri katerih je nujno čim prejšnje ukrepanje: prečkanje železniške proge je neustrezno označeno, marsikje manjkajo prehodi za pešce, na določenih mestih je dotrajana horizontalna signalizacija na površinah, namenjenih pešcem in kolesarjem. Ponekod so klančine in druga infrastruktura za gibalno ovirane osebe postavljene neustrezno, neustrezna je tudi prometna ureditev v okolici šol, saj parkirana vozila onemogočajo peš promet, prav tako so neustrezne prometne ureditve v okolici in na trasi voženj šolskega avtobusa – ta ima težave z obračanjem, neurejena so tudi postajališča in varni dostopi do njih. Tudi obstoječa prometna ureditev parkirišč za osebna vozila ob cesti ni primerna, v več naseljih občine tudi ni zgrajene prometne infrastrukture namenjene peš in kolesarskemu prometu.

Predlog Celostne prometne strategije občin Radenci predvideva tudi 3 scenarije prednostnih nalog in ukrepov v prihodnje – scenarij ‘nič novega’, scenarij ‘optimizacije motornega prometa’ in scenarij trajnostne mobilnosti. Vsebuje tudi prednostna področja delovanja občine Radenci pri realizaciji prometne strategije, ki so zbrana v petih vsebinskih sklopih: vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja, Peš promet in hoja, Kolesarski promet, Javni potniški promet, Racionalna raba motoriziranega prometa in Promocijsko – izobraževalne aktivnosti. Pri vsakem sklopu so opredeljeni tudi konkretni ukrepi z akcijskim načrtom izvajanja.

O njih, kot tudi o morebitnih predlogih celostne ureditve prometa v občini bodo lahko občani razpravljali prihodnji teden na dveh zborih občanov – jutri v Radencih in v torek na Kapeli.